Strona główna Wierzyciel

Wierzyciel

Wierzyciel ( łac. creditor) – osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika).Wierzyciel jest gestorem postępowania egzekucyjnego, które wszczynane jest na jego wniosek i zgodnie z nim prowadzone. Celem wszczęcie postępowania egzekucyjnego wierzyciel obowiązany jest złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wniosek ten musi spełniać wymogi pisma procesowego i winien zawierać:

  • wskazanie komornika, do którego, jest kierowany,
  • imię, nazwisko wierzyciela /firmę wierzyciela z oznaczeniem miejsca zamieszkania /siedziby,
  • imię, nazwisko dłużnika /nazwę dłużnika ze wskazaniem miejsca zamieszkania/siedziby
  • świadczenie, które ma być spełnione (w przypadku świadczenia pieniężnego należy wskazać kwotę należności głównej, która ma być egzekwowana i zaznaczać czy łącznie z odsetkami ze wskazaniem, od jakiej daty, kwotę dochodzonych kosztów – należności te muszą wynikać i mieć pokrycie w załączonym tytule wykonawczym),
  • sposoby egzekucji.

Jeżeli wierzyciel zna dane identyfikacyjne dłużnika Pesel, Nip, Regon należy je wskazać we wniosku. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy czytelnie podpisać. Jeżeli wierzycielem jest osoba prawna do wniosku należy dołączyć dokument wykazujący osoby uprawione do reprezentowania wierzyciela. Jeżeli wniosek podpisywany jest przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo procesowe wraz z dokumentem wykazującym osoby uprawione do reprezentowania wierzyciela ( np. KRS wierzyciela ).Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać jeden, kilka lub wszystkie sposoby egzekucji uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego: egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności(emerytury/renty), innych praw majątkowych, nieruchomości. Jeżeli wierzycielowi nie jest znany majątek dłużnika może w trybie art.797(1) k.p.c. zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem, majątku dłużnika.

Do wniosku o wszczęci postępowania egzekucyjnego należy dołączyć tytułu wykonawczy. Zgodnie z art.776 k.p.c. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Klauzula wykonalności nadawana przez Sąd od 14 sierpnia 2013r.( zgodnie z §21 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.04.2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności) w treści wskazuje:

  1. numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będącego osobą fizyczną, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania lub posiadają go nie mając takiego obowiązku lub,
  2. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędącego osobą fizyczną, którzy nie mają obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania.

Formularze: