Strona główna Komornik Sądowy

Komornik Sądowy

Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem”, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Nadanie komornikowi statusu funkcjonariusza publicznego ma charakter funkcjonalny i pozostaje w związku z realizacją władztwa publicznego w zakresie powierzonych mu przez ustawę zadań w postaci przymusowego wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych.

Komornik, jako funkcjonariusz publiczny upoważniony został przez państwo do prowadzenia egzekucji sądowej w sprawach cywilnych i dopuszczony do stosowania przez niego środków przymusu państwowego, które stanowią istotną cechę egzekucji sądowej.

Publicznoprawny charakter komornika skutkuje powiązaniem norm jego statusu z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które dotyczą władzy publicznej, a zwłaszcza jego organów. Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakłada obowiązek na komornika, aby jego działania odbywały się na podstawie i w granicach prawa oznacza, że przy wykonywaniu czynności komornika wiążą przepisy Konstytucji, ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń, po dniu 1 maja 2004 roku również prawo Unii Europejskiej.

Komornik oprócz czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Czynności egzekucyjne to czynności komornika dokonywane w toku właściwego postępowania egzekucyjnego oraz w postępowaniu podziałowym będącym jego następstwem. W zakresie postępowania egzekucyjnego wyróżnia się:

 1. Postępowanie klauzulowe, czyli postępowanie dotyczące nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności (art. 776-795 k.p.c.).
 2. Właściwe postępowanie egzekucyjne (art. 796-10224, 1041-1088 k.p.c.).
 3. Postepowanie podziałowe, czyli dotyczące podziału sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1023-1040 k.p.c.).

Do innych czynności komornika przewidzianych ustawą należą:

 1. Sporządzenie protokołu stanu faktycznego (art. 2 ust. 3 pkt 3 U. o K. S. i E.).
 2. Doręczenie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty (art. 2 ust. 4 pkt 1 U. o K. S. i E.).
 3. Sprawowanie, na wniosek organizatora licytacji, urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty (art. 2 ust. 4 pkt 2 U. o K. S. i E.).
 4. Weryfikacja istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych (art. 2 ust. 4 pkt 3 U. o K. S. i E.).
 5. Prowadzenie publicznych licytacji w wypadkach przewidzianych ustawą (art. 24 u.z.r., art. 40 u.d.s.).
 6. Poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela (art. 797¹ k.p.c.).
 7. Zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza (Dz.U. Nr 92, poz. 411).
 8. Oszacowanie nieruchomości na zlecenie urzędu skarbowego (art. 190 § 2 k.k.w.).