Strona główna Dłużnik

Dłużnik

Dłużnik (łac. debitor) – osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela). Podstawą do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi jest tytuł wykonawczy. Zgodnie z art.776 k.p.c. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Komornik obowiązany jest na wniosek wierzyciela i na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego, wszcząć postępowanie egzekucyjne, i dokonać wszelkich przewidzianych prawem czynności celem realizacji określonego w tym tytule obowiązku. Zgodnie z art 804 k.p.c Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. W razie podniesienia przez dłużnika zarzutu spełnienia świadczenia organ egzekucyjny informuje o tym zarzucie wierzyciela. O dalszym losie postępowania egzekucyjnego decyduje wierzyciel; jeśli popiera on egzekucję, komornik zobligowany jest do jej kontynuowania. Dłużnik może bronić się powództwem przewidzianym w art. 840 k.p.c., żądając pozbawienia w całości lub w części wykonalności tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę egzekucji. Nawet złożenie przez dłużnika dowodu zapłaty egzekwowanej należności nie upoważnia komornika do odmowy przeprowadzenia egzekucji. W takiej sytuacji komornik wstrzyma się z czynnościami art. 822 k.p.c. w celu powiadomienia wierzyciela o przedstawionym przez dłużnika dowodzie. Jeśli wierzyciel będzie popierał egzekucję, komornik, zgodnie z art. 822 k.p.c., zobligowany jest niezwłocznie dokonać czynności, która uległa wstrzymaniu

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest zgodnie z wnioskiem wierzyciela. W myśl art 803 k.p.c. tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika. Wierzyciel może skierować egzekucję do m.in. ruchomości, nieruchomości, kont bankowych, wierzytelności, wynagrodzenia za pracę dłużnika.  Wierzyciel we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego może wskazać kilka sposobów egzekucji. Prowadzenie egzekucji z wynagrodzenia za pracę dłużnika czy też jego emerytury/renty nie powoduje, że wierzyciel nie może złożyć wniosku również o wszczęcie egzekucji z innych składników majątku dłużnika w tym nieruchomości. Należy pamiętać, że zgodnie z art 770 k.p.c dłużnik obowiązany jest zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty egzekucyjne obciążają dłużnika, koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Im dłużej trwa postępowanie egzekucyjne i im więcej czynności w jego ramach należy podjąć, tym koszty egzekucji są wyższe.

Dłużnik dowiedziawszy się o wszczętym przeciwko niemu postępowaniu egzekucyjnym powinien niezwłocznie skontaktować się z komornikiem, który obowiązany jest na jego wniosek udostępnić mu akta postępowania egzekucyjnego, okazać oryginał tytułu wykonawczego. Komornik wskaże dłużnikowi aktualny stan zadłużenia. Ponadto dłużnik powinien stawić się na wezwanie komornika(doręczone przez pocztę, pozostawione w miejscu zamieszkania dłużnika przez uprawnionego pracownika kancelarii). Jeżeli dłużnik nie może przybyć osobiście do kancelarii, powinien złożyć oświadczenie o posiadanym majątku. Dłużnik ma obowiązek do udzielenia komornikowi zgodnych z prawdą wyjaśnień dotyczących składników swojego majątku, jak również powiadamiania komornika o każdej zmianie miejsca swojego pobytu trwającego dłużej niż miesiąc.

Za nieuzasadnioną odmowę udzieleniakomornikowi wyjaśnień lub udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być ukarana przez komornika grzywną do 2.000 zł (dwa tysiące złoty) , (art. 762 k.p.c.). Dłużnik obowiązany jest do spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest świadczenie pieniężne, dłużnik powinien uiścić egzekwowaną należność wraz z kosztami egzekucyjnymi na rachunek bankowy komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959.
W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko dłużnika, sygnaturę postępowania egzekucyjnego ( w lewym górnym rogu pisma otrzymanego od komornika KM(numer), KMS(numer), KMP(numer)

Egzekwowaną należność można uiścić również w kancelarii komornika:
62-800 Kalisz
Al. Wolności 10/20
w godzinach pracy kancelarii:
Kancelaria czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 07:30 do 15:30
środa od 09:30 do 17:30

Formularze: