Wszystkie wpisy, których autorem jest talarczykrad@wp.pl

Nieruchomość zabudowana 62-800 Kalisz ul. Św. Michała 148

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-04-2024r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 17, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości. Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 271/1, położona w Kaliszu przy ul. Św. Michała 148, (powiat Miasto Kalisz, województwo wielkopolskie), zapisana w Księdze Wieczystej nr KZ1A/00013127/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wraz z zabudowaniami Towarzyszącymi oraz budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – stan wykończeniowy, budynek nie jest oddany do użytku- należącej do dłużnika: Jacek Przybył. Suma oszacowania wynosi 683.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 512.250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68.300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Monika Talarczyk