Strona główna Nieruchomości WszystkieZabudowana nieruchomość rolna 62-814 Blizanów Rychnów 36

Zabudowana nieruchomość rolna 62-814 Blizanów Rychnów 36

  • Nr sprawy: KM 218/14
  • Cena wywoławcza: 672.750,00 zł
  • Wartość szacunkowa: 897.000,00 zł
  • Rękojmia: 89.700,00 zł
  • Data: 06/06/2019, godzina 14:15
  • Rodzaj licytacji: Pierwsza licytacja nieruchomości
  • Miejsce: budynek Sądu Rejonowego w Kaliszu Al. Wolności 13 sala nr 124

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-06-2019r. o godz.14:15 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 124,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  nieruchomość rolna zabudowana obejmująca działkę nr 325 o powierzchni 1,68 ha, położona w miejscowości Rychnów 36   62-814 Blizanów należącej do dłużnika: Janusz Pijecki, Renata Pijecka dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1A/00028640/8]. Suma oszacowania wynosi 897.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 672.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89.700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej -art. 2a ust. 3. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego  Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek -art.2a ustawy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, prawo pierwokupu z mocy ustawy przysługuje jej dzierżawcy a przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, albo nie wykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa. Przepisów art. 3 ust. 1-4 nie stosuje się, jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w art. 3 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Komornik poucza o powyższym z zastrzeżeniem ewentualnych zmian przepisów i wejścia w życie ewentualnych nowelizacji w zakresie nabywania gruntu rolnego w drodze licytacji publicznej. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Monika Talarczyk

Lokalizacja na mapie: