Strona główna Nieruchomości WszystkieZabudowana nieruchomość guntowa Godziesze Wielkie ul. 3 Maja 13

Zabudowana nieruchomość guntowa Godziesze Wielkie ul. 3 Maja 13

  • Nr sprawy: KM 913/18
  • Cena wywoławcza: 210.750,00 zł
  • Wartość szacunkowa: 281.000,00 zł
  • Rękojmia: 28.100,00 zł
  • Data: 04/04/2019, godzina 13:30
  • Rodzaj licytacji: Pierwsza licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu 62-800 Kalisz Al. Wolności 13 sala nr 124

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-04-2019r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 124, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości. Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę gruntu nr 507/3 o powierzchni 0,1200 ha położona w miejscowości gminnej Godziesze Wielkie, ul. 3 Maja 13,  zapisana w Księdze Wieczystej nr KZ1A/00065775/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu.

Zabudowania:

– budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 145,15 m2

– budynek gospodarczo – garażowy o powierzchni użytkowej 175,09 m2

należącej do dłużnika: Marta Jabłońska, Mariusz Jabłoński. Suma oszacowania wynosi 281.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   210.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28.100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Monika Talarczyk

Lokalizacja na mapie: