Strona główna Nieruchomości WszystkieZabudowana nieruchomość gruntowa Anielin Gmina Żelazków

Zabudowana nieruchomość gruntowa Anielin Gmina Żelazków

  • Nr sprawy: KM 1113/20
  • Cena wywoławcza: 154,666.67 zł
  • Wartość szacunkowa: 232,000.00 zł
  • Rękojmia: 23,200.00 zł
  • Data: 15/12/2021, godzina 14:00
  • Rodzaj licytacji: Druga licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu sala nr 128, 62-800 Kalisz Al. Wolności 13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-12-2021 roku o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 128, odbędzie się druga licytacja nieruchomości. Zabudowana nieruchomość gruntowa obejmująca działkę o numerze geodezyjnym 53/2 o powierzchni 0,7000 ha, położona w miejscowości Anielin (gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie), w jednostce ewidencyjnej 300711_2 Żelazków, obrębie geodezyjnym 0001 Anielin. Nieruchomość usytuowana przy drodze krajowej nr 25 z urządzonym zjazdem, należącej do dłużnika: TOP FLORA SERVICE GRAŻYNA POSPISZYL JACEK POSPISZYL Sp. J. dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00040169/2]. Zabudowania usytuowane są na terenie przeznaczonym w MPZP pod cel publiczny – teren komunikacji, drogi głównej przyspieszonej. Zgodnie z ustaleniami w/w planu w przypadku realizacji drogi wszystkie zabudowania znajdujące się na tym terenie przeznaczone są do rozbiórki oraz objęte są zakazem modernizacji, przebudowy lub rozbudowy. Suma oszacowania wynosi 232,000.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   154,666.67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23,200.00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Monika Talarczyk

Lokalizacja na mapie: