Strona główna Nieruchomości WszystkieWieczyste Użytkowanie Nieruchomości Janków 47a gmina 62-817 Żelazków

Wieczyste Użytkowanie Nieruchomości Janków 47a gmina 62-817 Żelazków

  • Nr sprawy: Km 3663/15
  • Cena wywoławcza: 275,333.33 zł
  • Wartość szacunkowa: 413,000.00 zł
  • Rękojmia: 41,300.00 zł
  • Data: 14/03/2024, godzina 13:00
  • Rodzaj licytacji: Druga licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu 62-800 Kalisz, Al. Wolności 13 sala nr. 129

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2024r. o godz. 13:00 w Sąd Rejonowy w Kaliszu 62-800 Kalisz, Al. Wolności 13 sala 129 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości -nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 111/5 o powierzchni 0,3960 ha położona w miejscowości Janków 47a wielkopolskie, w jednostce ewidencyjnej 300711_2 Żelazków, obrębie geodezyjnym 0011 Janków, zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym stanowiącym odrębną nieruchomość, zapisane w Księdze Wieczystej nr KZ1A/00039182/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Zabudowania: budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo-socjalną o powierzchni zabudowy 1797,00 m2, powierzchni użytkowej 1614,30 m2, należącej do dłużnika: TOMAG Tomasz Matuszewski Sp. Jawna w likwidacji. Suma oszacowania wynosi 413.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 275.333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41.300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym W Kaliszu przy Al. Wolności13 oraz w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Monika Talarczyk