Strona główna Nieruchomości WszystkieNiezabudowana nieruchomość gruntowa ul. Warszawska 43B 62-800 Kalisz

Niezabudowana nieruchomość gruntowa ul. Warszawska 43B 62-800 Kalisz

  • Nr sprawy: KM 441/19
  • Cena wywoławcza: 150,000.00 zł
  • Wartość szacunkowa: 200,000.00 zł
  • Rękojmia: 20,000.00 zł
  • Data: 19/02/2020, godzina 14:00
  • Rodzaj licytacji: Pierwsza licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu 62-800 Kalisz Al. Wolności 13 w sali nr 17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2020r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 17, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości. Niezabudowana nieruchomość gruntowa obejmująca dwie działki gruntu nr 2/53 i 2/55 o łącznej powierzchni 1071 m2, położona w Kaliszu przy drodze wylotowej z miasta - ul. Warszawskiej 43B. Nieruchomość o kształcie regularnym o szerokości ok. 19,5 m i długości ok. 55,0 m. należącej do dłużnika: Marek Kopeć dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00037644/2]. Suma oszacowania wynosi 200,000.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150,000.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20,000.00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Lokalizacja na mapie: