Strona główna Nieruchomości WszystkieNiezabudowana nieruchomość gruntowa Ceków Kolonia

Niezabudowana nieruchomość gruntowa Ceków Kolonia

 • Nr sprawy: KM 1630/18
 • Cena wywoławcza: 8,000.00 zł
 • Wartość szacunkowa: 12,000.00 zł
 • Rękojmia: 1,200.00 zł
 • Data: 09/09/2020, godzina 13:00
 • Rodzaj licytacji: Drug licytacja nieruchomości
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu sala nr 122 al. Wolności 13 62-800 Kalisz

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-09-2020r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 62-800 Kalisz w sali nr 122, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0260 ha położona w miejscowości Ceków Kolonia , w jednostce ewidencyjnej 300703_2- Ceków Kolonia gmina wiejska, obrębie geodezyjnym 0003 Ceków Kolonia działka nr302 należącej do dłużnika: Andrzej Secler dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00034428/1]. Suma oszacowania wynosi 12,000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8,000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Monika Talarczyk

 

W nawiązaniu do Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 15 maja 2020r. nr A.220-31/20 i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 15 maja 2020r. nr K.0221-3/20

Wstęp i korzystanie z obiektów Sądu Rejonowego w Kaliszu poucza się, o tym, że:

 

 1. Wejście do i wyjście z obiektów Sądu Rejonowego w Kaliszu znajdujących się przy ul. Aleja Wolności 11 i 13 następuje tylko przez części budynków położone od ul. Aleja Wolności – zabrania się wykorzystywania wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do przemieszczania się pomiędzy budynkami Sądu Rejonowego w Kaliszu i Sądu Okręgowego w Kaliszu.
 2. Osobiste stawiennictwo winno nastąpić punktualnie na wskazana w wezwaniu lub zawiadomieniu godzinę, nie wcześniej niż na 5 minut przed planowanymi czynnościami – osoby, które przedwcześnie stawią się do wzięcia udziału w rozprawie lub posiedzeniu nie będą wpuszczane i będą oczekiwać na zewnątrz budynków Sądu.
 3. Każdy „interesant” korzystający z obiektów Sądu Rejonowego w Kaliszu jest obowiązany do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekty Sądu.
 4. Nakłada się na każdego z „interesantów” korzystających z obiektów Sądu Rejonowego w Kaliszu wewnątrz i na zewnątrz obowiązek zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa – z wyłączeniem osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa) – odkrycie ust i nosa jest możliwe tylko w celu zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego jednostki lub w przewidzianych prawem procesowym sytuacjach i to na wezwanie osób uprawnionych i w razie konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danego „interesanta”.
 5. Wezwany lub zawiadomiony jest obowiązany w każdym przypadku ujawnianie się u niego objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19, a także zastosowanej przez służby sanitarne kwarantanny, hospitalizacji lub innych środków izolacyjnych, poinformowania o tym fakcie telefonicznie lub mailowo Sąd, wg danych zawartych na stronie internetowej kalisz.sr.gov.pl,i to przed terminem wynikającym z wezwania lub zawiadomienia.

Lokalizacja na mapie: