Strona główna Nieruchomości WszystkieNieruchomość zabudowana Józefów 53 I, gmina Godziesze Wielkie

Nieruchomość zabudowana Józefów 53 I, gmina Godziesze Wielkie

  • Nr sprawy: Km 165/21
  • Cena wywoławcza: 274,500.00 zł
  • Wartość szacunkowa: 366,000.00 zł
  • Rękojmia: 36,600.00 zł
  • Data: 22/06/2022, godzina 10:00
  • Rodzaj licytacji: Pierwsza licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu 62-800 Kalisz Al. Wolności 11 sala nr. 409

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-06-2022r. o godz.10:00 w    budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 11 w sali nr 409, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości. Zabudowana nieruchomość gruntowa obejmująca jedną działkę gruntu nr 82/14 o powierzchni 0,1000 ha, położona w miejscowości Józefów 53 I , obręb 0015 Sobocin (gmina Godziesze Wielkie). Zabudowania: budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 70,92 m2. należącej  do dłużnika: Agata Wawrzyniak dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00088018/7]. Suma oszacowania wynosi 366.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 274.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36.600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 Komornik Sądowy
 Monika Talarczyk

Lokalizacja na mapie: