Strona główna Nieruchomości WszystkieNieruchomość zabudowana 62-800 Pruszków ul. Marii Dąbrowskiej 36

Nieruchomość zabudowana 62-800 Pruszków ul. Marii Dąbrowskiej 36

  • Nr sprawy: GKM 5/19
  • Cena wywoławcza: 336.666,67 zł
  • Wartość szacunkowa: 505.000,00 zł
  • Rękojmia: 50.500,00 zł
  • Data: 29/05/2019, godzina 14:30
  • Rodzaj licytacji: Druga licytacja nieruchomości
  • Miejsce: budynek Sądu Rejonowego w Kaliszu Al. Wolności 13 sala nr 17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-05-2019r. o godz.14:30 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 17, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej, zabudowana nieruchomość obejmująca działkę gruntu nr 172/8 o powierzchni 0,1000 ha położona w miejscowości Pruszków, ul. Marii Dąbrowskiej 36.Wolno stojący jednorodzinny budynek mieszkalny, parterowy, z wbudowanym garażem, bez podpiwniczenia, o powierzchni ogólnej 158,60 m2, powierzchni użytkowej 121,20 m2, powierzchni zabudowy 214,45 m2, kubaturze 1002,95 m3.   Budynek zgłoszony do użytkowania w kwietniu 2011 rok należącej do dłużnika: Sławomir Antczak dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: KZ1A/00065030/0]. Suma oszacowania wynosi 505.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 336.666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50.500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Monika Talarczyk

Lokalizacja na mapie: