Strona główna Nieruchomości WszystkieNieruchomość zabudowana 62-800 Kalisz ul. Warszawska 93

Nieruchomość zabudowana 62-800 Kalisz ul. Warszawska 93

  • Nr sprawy: GKm 80/23
  • Cena wywoławcza: 282,750.00 zł
  • Wartość szacunkowa: 377,000.00 zł
  • Rękojmia: 37,700.00 zł
  • Data: 10/04/2024, godzina 13:00
  • Rodzaj licytacji: Pierwsza licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sądu Rejonowy w Kaliszu 62-800 Kalisz Al. Wolności 11 w sali nr 409

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-04-2024r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 11 w sali nr 409, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 9/4 o powierzchni 0,1074 ha, położona w Kaliszu przy ul. Warszawska 93, zapisana w Księdze Wieczystej nr KZ1A/00058279/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Zabudowa: budynek handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 209,00 m2, powierzchni użytkowej 280,60 m2 -należącej do dłużnika: „Jantom” Spółka Jawna Tomasz Kurzydłowski i Janusz Nowak. Suma oszacowania wynosi 377, 000.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 282,750.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37,700.00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Monika Talarczyk