Strona główna Nieruchomości WszystkieNieruchomość zabudowana 1/6 udziału 62-820 Stawiszyn ul. Leśna 10

Nieruchomość zabudowana 1/6 udziału 62-820 Stawiszyn ul. Leśna 10

  • Nr sprawy: KM 365/19
  • Cena wywoławcza: 44.499,75 zł
  • Wartość szacunkowa: 59.333,00 zł
  • Rękojmia: 5.933,30 zł
  • Data: 20/11/2019, godzina 14:00
  • Rodzaj licytacji: Pierwsza licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz w sali nr 17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/6 udziału w NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-11-2019r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 62-800 Kalisz w sali nr 17, odbędzie się pierwsza licytacja 1/6 udziału w nieruchomości. Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 640 o powierzchni 0,0733 ha, położona w Stawiszynie 62-820 przy ul. Leśnej 10, należącej do dłużnika: Piotr Polaszczyk dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00030413/5]. Suma oszacowania wynosi 59.333,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44.499,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.933,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Monika Talarczyk

Lokalizacja na mapie: