Strona główna Nieruchomości WszystkieNieruchomość zabudowana 1/2 udziału 62-800 Kalisz ul. Nowy Rynek 2

Nieruchomość zabudowana 1/2 udziału 62-800 Kalisz ul. Nowy Rynek 2

  • Nr sprawy: Km 171/20
  • Cena wywoławcza: 626,250.00 zł
  • Wartość szacunkowa: 835,000.00 zł
  • Rękojmia: 83,500.00 zł
  • Data: 22/09/2022, godzina 13:00
  • Rodzaj licytacji: Pierwsza licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu 62-800 Kalisz al. Wolności 13 sala nr 129

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 udziału w  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2022r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja ½ udziału w nieruchomości. Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 31 o powierzchni 0,0938 ha, położona w Kaliszu przy ul. Nowy Rynek 2, Zabudowa: budynek wielolokalowy (kamienica z oficyną), podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1326,13 m2, pow. ogólnej (z piwnicą i strychem) 1509,11 m2 należącej  do dłużnika: Małgorzata Kłysz dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00085083/2]. Suma oszacowania wynosi 835.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 626.250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83.500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 Komornik Sądowy
 Monika Talarczyk

Lokalizacja na mapie: