Strona główna Nieruchomości WszystkieNieruchomość lokalowa 62-800 Kalisz ul. Główny Rynek 17/6

Nieruchomość lokalowa 62-800 Kalisz ul. Główny Rynek 17/6

  • Nr sprawy: Km 111/22
  • Cena wywoławcza: 315,000.00 zł
  • Wartość szacunkowa: 420,000.00 zł
  • Rękojmia: 42,000.00 zł
  • Data: 26/04/2023, godzina 14:00
  • Rodzaj licytacji: Pierwsza licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu, 62-800 Kalisz Al. Wolności 13 sala nr 19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-04-2023r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości Nieruchomość lokalowa nr 6, położona w Kaliszu  przy ul. Główny Rynek 17, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 121,51  m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, usytuowany na 3 piętrze w budynku wielorodzinnym (kamienicy), należącej  do dłużnika: Liliana Kąkol dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00034769/3] Suma oszacowania wynosi 420.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 315.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42.000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGI: Przedmiotowy lokal mieszkalny funkcjonalnie jest powiązany z poddaszem – lokal nr 6a. Lokal 6a jest przedmiotem najmu i nie podlega egzekucji z nieruchomości.

 

 Komornik Sądowy
 Monika Talarczyk