Strona główna Nieruchomości WszystkieNieruchomość gruntowa zabudowana Krowica Zawodnia gmina Szczytniki

Nieruchomość gruntowa zabudowana Krowica Zawodnia gmina Szczytniki

  • Nr sprawy: GKm 240/20
  • Cena wywoławcza: 446,490.00 zł zł
  • Wartość szacunkowa: 595,320.00 zł zł
  • Rękojmia: 59,532.00 zł zł
  • Data: 22/02/2022, godzina 09:00
  • Rodzaj licytacji: Pierwsza licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz sala nr 19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-02-2022r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości Zabudowana nieruchomość gruntowa obejmująca dwie działki gruntu nr 105/2 i 106/2 o powierzchni łącznej 5013 m2, położona w miejscowości Krowica Zawodnia (gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie), zapisana w Księdze Wieczystej nr KZ1A/00054152/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Naniesienia budowlane: budynek garażowy z częścią biurową, jednokondygnacyjny, w części z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, o powierzchni zabudowy 352,90 m2, powierzchni użytkowej 421,33 m2, kubaturze 2678,00 m3w stanie surowym zamkniętym należącej do dłużnika: KAROL ANDRZEJAK dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00054152/1]. Suma oszacowania wynosi 595.320,00 zł (suma oszacowania 484.000,00 + 23% podatek vat), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 446.490,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59.532,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Monika Talarczyk

Lokalizacja na mapie: