Strona główna Nieruchomości WszystkieNieruchomośc gruntowa niezabudowana Ceków Kolonia

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana Ceków Kolonia

  • Nr sprawy: KM 1630/18
  • Cena wywoławcza: 9 000,00 zł
  • Wartość szacunkowa: 12 000,00 zł
  • Rękojmia: 1 200,00 zł
  • Data: 13/05/2020, godzina 13:00
  • Rodzaj licytacji: Pierwsza licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu Al. Wolności 13 62-800 Kalisz w sali nr 122

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-05-2020 r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 62-800 Kalisz w sali nr 122, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0260 ha położona w miejscowości Ceków Kolonia, w jednostce ewidencyjnej 300703_2- Ceków Kolonia – gmina wiejska, obrębie geodezyjnym 0003 Ceków Kolonia działka nr 302 należącej do dłużnika: Andrzej Secler dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00034428/1]. Suma oszacowania wynosi 12.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   9.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Lokalizacja na mapie: