Strona główna Nieruchomości WszystkieLokal mieszkalny ul. Cementowa 9/2 62-800 Kalisz

Lokal mieszkalny ul. Cementowa 9/2 62-800 Kalisz

  • Nr sprawy: KM 745/16
  • Cena wywoławcza: 114,000.00 zł
  • Wartość szacunkowa: 152,000.00 zł
  • Rękojmia: 15,200.00 zł
  • Data: 27/02/2020, godzina 13:30
  • Rodzaj licytacji: Pierwsza licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu, 62-800 Kalisz Al. Wolności 13 w sali nr 129,

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2020r. o godz.13:30 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości lokal mieszkalny nr 2 położony w Kaliszu, przy ul. Cementowej 9 o powierzchni użytkowej 76,37 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, usytuowany na I piętrze w budynku dwurodzinnym.   należącej do dłużnika: Irmina Kuś dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00011402/6]. Suma oszacowania wynosi 152,000.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114,000.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15,200.00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Monika Talarczyk

 

Lokalizacja na mapie: