Strona główna Nieruchomości WszystkieLokal mieszkalny 62-800 Kalisz ul. Podmiejska 134/32

Lokal mieszkalny 62-800 Kalisz ul. Podmiejska 134/32

  • Nr sprawy: KM 322/18
  • Cena wywoławcza: 155.250,00 zł
  • Wartość szacunkowa: 207.000,00 zł
  • Rękojmia: 20.700,00 zł
  • Data: 24/04/2019, godzina 14:30
  • Rodzaj licytacji: Pierwsz licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu, 62-800 Kalisz Al. Wolności 13, sala nr. 123

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-04-2019r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 123, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu (mieszkalnego) nr 134 o powierzchni użytkowej 62,95 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, usytuowanego w budynku wielorodzinnym położonym w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 32 należącego do dłużnika: Zbyszko Bogaczyk dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00064000/4]. Suma oszacowania wynosi 207.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155.250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Monika Talarczyk

Lokalizacja na mapie: