Strona główna Nieruchomości WszystkieLokal mieszkalny 62-800 Kalisz ul. 3 Maja 2/17

Lokal mieszkalny 62-800 Kalisz ul. 3 Maja 2/17

  • Nr sprawy: KM 4140/15
  • Cena wywoławcza: 154.666,67 zł
  • Wartość szacunkowa: 232.000,00 zł
  • Rękojmia: 23.200,00 zł
  • Data: 05/03/2019, godzina 14:00
  • Rodzaj licytacji: Druga licytacja nieruchomości
  • Miejsce: 62-800 Kalisz al. Wolności 13 Sąd Rejonowy w Kaliszu sala nr. 19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05.03.2019r. o godz. 14:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu  62-800 Kalisz, Al. Wolności 13 sala 19   odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 17 o powierzchni użytkowej 87,48 m2, składającego się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, usytuowanego na 6 kondygnacji (poddaszu)w budynku wielorodzinnym położonym w Kaliszu przy ul. 3–go Maja 2,dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1A/00054035/5 należącego do dłużnika: Wojciech Borowski Monika Borowska. Suma oszacowania wynosi 232.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 154.666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Monika Talarczyk

Lokalizacja na mapie: