Strona główna Nieruchomości WszystkieLokal mieszkalny 1/2 udziału 62-800 Kalisz ul. Legionów 15-17/15

Lokal mieszkalny 1/2 udziału 62-800 Kalisz ul. Legionów 15-17/15

  • Nr sprawy: KM 1010/17
  • Cena wywoławcza: 27.333,33 zł
  • Wartość szacunkowa: 41.000,00 zł
  • Rękojmia: 4.100,00 zł
  • Data: 27/02/2019, godzina 13:00
  • Rodzaj licytacji: Druga licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu 62-800 Kalisz Al. Wolności 13 sala nr 122

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI 1/2 udziału NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2019r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 122, odbędzie się druga licytacja 1/2 udziału w nieruchomości lokal mieszkalny nr 15 położony w Kaliszu ul. Legionów 15-17 o powierzchni użytkowej 32,09 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 2,04 m2.należącej do dłużnika: JAROSŁAW TYLSKI dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00056762/4]. Suma oszacowania wynosi 41.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 27.333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz15:00 oraz przeglądać w     kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Monika Talarczyk

Lokalizacja na mapie: