Strona główna Nieruchomości WszystkieSklep spożywczy Jarantów gm. Blizanów

Sklep spożywczy Jarantów gm. Blizanów

  • Nr sprawy: KM 1509/18
  • Cena wywoławcza: 270.750,00 zł
  • Wartość szacunkowa: 361.000,00 zł
  • Rękojmia: 36.100,00 zł
  • Data: 29/03/2019, godzina 14:15
  • Rodzaj licytacji: Pierwsz licytacja nieruchomości
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Kaliszu, 62-800 Kalisz Al. Wolności 13, sala nr. 129

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-03-2019r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 62-800 Kalisz w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę gruntu nr 717 o powierzchni 0,2330 ha położona w miejscowości Jarantów(50 i 51) (gmina Blizanów) w jednostce ewidencyjnej 300701_2 Blizanów, obrębie geodezyjnym 0011 Jarantów, Zabudowania:

– budynek handlowo-usługowy, parterowy bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 349,55 m2

– budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 104,00 m2

należącej do dłużnika: Karol Janiak dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: KZ1A/00056843/6]. Suma oszacowania wynosi 361.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 270.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36.100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Monika Talarczyk

Lokalizacja na mapie: