Wszystkie wpisy, których autorem jest talarczykrad@wp.pl

Nieruchomość zabudowana Józefów 53 I, gmina Godziesze Wielkie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-06-2022r. o godz.10:00 w    budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 11 w sali nr 409, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości. Zabudowana nieruchomość gruntowa obejmująca jedną działkę gruntu nr 82/14 o powierzchni 0,1000 ha, położona w miejscowości Józefów 53 I , obręb 0015 Sobocin (gmina Godziesze Wielkie). Zabudowania: budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 70,92 m2. należącej  do dłużnika: Agata Wawrzyniak dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00088018/7]. Suma oszacowania wynosi 366.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 274.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36.600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 Komornik Sądowy
 Monika Talarczyk

Nieruchomość zabudowana, 1/2 udziału, Pamiątków 2 gmina Szczytniki

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 udziału NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-06-2022r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 19,     odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału w  nieruchomości   Zabudowana nieruchomość gruntowa obejmująca jedną działkę gruntu nr 140/1 o powierzchni 0,1700 ha, położona w miejscowości Pamiątków 2, obręb 0001 Antonin (gmina Szczytniki, powiat kaliski, województwo wielkopolskie),  w jednostce ewidencyjnej 300710_2 Szczytniki Zabudowania: budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 151,00 m2.Powierzchnia ogólna171,90 m2. należącej  do dłużnika: Sławomir Maciejewski dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1A/00028528/7]. Suma oszacowania wynosi 143.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107.250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Udział 1/2 współwłaściciela nieruchomości  KZ1A/00028528/7 jest przedmiotem postępowania upadłościowego prowadzonego  przez Syndyka Grażyna Mituta sygn. akt V Gup 135/21- Kancelaria Radcy Prawnego Grażyna Mituta Główny Rynek 17/1 62-800 Kalisz tel.62 502 10 00,691 599 748. Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Monika Talarczyk

Nieruchomość zabudowana Dębniałki gmina Blizanów

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-05-2022r. o godz.14:10  w    budynku Sądu Rejonowego W Kaliszu mającego siedzibę przy Al. Wolności 13 w sali nr 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości. Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę gruntu nr 165/1 o powierzchni 0,3642 ha, położona w miejscowości Dębniałki (gmina Blizanów) zapisana w Księdze Wieczystej nr KZ1A/00047725/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Zabudowania:

– budynek gospodarczo składowy o powierzchni użytkowej 273,70 m2.

należącej  do dłużnika: KRYSTYNA PAWLAK Suma oszacowania wynosi 305.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 228.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30.500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP S.A. I O/Kalisz 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 Komornik Sądowy
 Monika Talarczyk